Shlomo Harush

Untitled, a Drypoint by Shlomo Harush
untitled, a Drypoint by Shlomo Harush
untitled, a Drypoint by Shlomo Harush
untitled, a Drypoint by Shlomo Harush